Information for Czech Prescribers

VPOIS

Publicly Available Professional Information Service (Veřejně přístupná odborná informační služba, VPOIS)

Up-to-date information on individual Diurnal products and their availability can be found on the website of the State Institute for Drug Control. Healthcare professionals can view information from the Summary of Product Characteristics (SPC) and the general public from the package leaflet (PIL).

Aktuální informace o jednotlivých přípravcích a o jejich dostupnosti naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu. Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

 

Medical Information

Please direct any questions concerning Diurnal drugs and general questions to our Medical Information Group: adverse-events@diurnal.co.uk

Máte-li jakékoli dotazy týkající se léčivých přípravků, kontaktujte prosím naši lékařskou informační skupinu: adverse-events@diurnal.co.uk

 

Adverse events should be reported
Reporting Forms and information can be found at www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucine

 

Adverse Events should also be reported to
Diurnal on adverse-events@diurnal.co.uk
Telephone +44 (0) 7917 334899